Krzysztof Jassem


stopień naukowy: dr hab.
stanowisko: profesor nadzwyczajny

Dane kontaktowe:


adres:ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
pok. B2-25
e-mail:jassem@amu.edu.pl
tel.:
www: https://zpjn.wmi.amu.edu.pl/zespol/krzysztof-jassem/

Dyżury i konsultacje:


  • wtorek 12.00-13.00

Pełnione funkcje:


  • Kierownik Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego

Ogólna dziedzina prac badawczych:


przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing)

Tematyka bieżących badań:


  • narzędzia przetwarzania języka naturalnego
  • tłumaczenie automatyczne
  • normalizacja diachroniczna

Publikacje naukoweMonografie

Jassem K. (2019), Wykorzystanie komputerowych narzędzi przetwarzania języka w normalizacji diachronicznej tekstów polskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 242.

Publikacja omawia komputerowe narzędzia przetwarzania języka naturalnego opracowane w Polsce. Opisuje, jak wykorzystano zestaw narzędzi opracowany na WMI, o nazwie PSI-Toolkit, do skonstruowania programu normalizacji diachronicznej, który sprowadza polskie teksty historyczne do ich współczesnej pisowni.

Jassem K. (2006),Przetwarzanie tekstów polskich w systemie tłumaczenia automatycznego POLENG, 2006, Wydawnictwo Naukowe UAM, str. 355

Publikacja omawia przetwarzanie tekstu w języku polskim w procesie tłumaczenia na język angielski metodą transferu syntaktycznego i semantycznego. Pozycja podzielona jest na dwie części: w pierwszej omawia się proces przygotowania odpowiednich leksykonów, w drugiej — algorytmy przetwarzania: pre-processing, analizę leksykalną, analizę syntaktyczną, rozstrzyganie znaczenia i transfer struktur składniowych.

Publikacje z obszaru: Narzędzia przetwarzania języka naturalnego

Graliński F., Jassem K., (2019),Mining historical texts for diachronic spelling variants, zaakceptowano do publikacji w Poznan Studies in Contemporary Linguistics.

Praca opisuje metodę znajdowania diachronicznych wariantów pisowni (czyli wyrazów, których pisownia zmieniła się na przestrzeni historii) w korpusie polskich tekstów współczesnych i historycznych. W metodzie stosuje się dwa kryteria wyszukiwania potencjalnych wariantów: odległość Levenshteina oraz odległość wektorową wyznaczoną za pomocą metody Word2Vec. W pracy wykazuje się ponadto, że w analogiczny sposób można odszukiwać warianty pisowni wynikające z błędów rozpoznawania optycznego (przyczyniając się w ten sposób do poprawy algorytmów OCR).

Jassem K., Graliński F., Obrębski T., Wierzchoń P. (2018), Automatic Diachronic Normalization of Polish Texts, Investigationes Linguisticae, vol. XXXVII, str. 17–33

Praca omawia zagadnienie normalizacji diachronicznej tekstów polskich pochodzących z XIX i XX wieku oraz metodę automatyzacji tego procesu przy użyciu transduktorów skończonych.

Jaworski R., Jassem K., Stroński K. (2018), Binary Classification Algorithms for the Detection of Sparse Word Forms in New Indo-Aryan Languages, Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 10930, str. 123–136, Springer

Praca omawia eksperymenty, których celem było opracowanie klasyfikatora statystycznego wykrywającego tzw. ,,konwerby”, czyli nieodmienne czasowniki występujące w językach indo-aryjskich. Eksperymenty te obrazowały możliwości wykorzystania autorskiego systemu informatycznego o nazwie IA-Tagger do badań językoznawczych. 

Jassem K., Skórzewski P., (2017), Processing historical texts with contemporary NLP tools, Proceedings of the 8th Language \& Technology Conference, November 17–19, Poznań, str. 152-–157

W pracy przedstawiono metodę przetwarzania tekstów historycznych za pomocą narzędzi opracowanych dla tekstów współczesnych. Zestaw \textit{PSI-Toolkit} umożliwia zarówno sprowadzenie tekstu historycznego do postaci współczesnej, jak i uruchomienie na nim dalszego przetwarzania, za pomocą jednego potoku poleceń.

Jassem K., Gralinski F., Obrębski T., Pros and Cons of normalizing Text with Thrax, Proceedings of the 8th Language \& Technology Conference, November 17–19, Poznań, str.230–-235

Thrax (pełna nazwa: OpenGrm Thrax Grammar Compiler) to zestaw narzędzi, które konwertują reguły gramatyk kontekstowych do postaci transduktorów skończonych, zapewniając wydajne działanie parserów opartych na tych regułach. W pracy omówiono wady i zalety stosowania narzędzi Thrax w zadaniu normalizacji tekstów.

Jassem K., Grundkiewicz R. (2016),An Example of a Compatible NLP Toolkit, Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. LTC 2013. Lecture Notes in Computer Science, vol 9561. Springer

W pracy omówiono możliwości analizowania i generowania różnych formatów danych tekstowych przez procesory zestawu PSI-Toolkit.

Jassem K., Graliński F., Junczys-Dowmunt M., Skórzewski P., Grundkiewicz R., Walas M., Jaworski R., Dwojak T (2015). PSI-Toolkit – an Extensible and Tightly Integrated Set of NLP Tools, Proceedings of the 7th Language \& Technology Conference , str.. 280-282

Publikacja jest pokłosiem sesji demonstracyjnej na konferencji Language Technoloogy Conference 2015. Skoncentrowano się na unikalnej cesze zestawu narzędzi PSI-Toolkit — możliwości rozszerzania o narzędzia przetwarzania języka naturalnego opracowane w innych technologiach.

Jaworski R., Jassem K., Stroński K. (2015),Manual and Automatic Tagging of Indo-Aryan Texts. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, str. 550–554

Omówiono wyniki projektu badawczego subsydiowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którego celem było pół-automatyczne oznaczanie tekstów w językach indo-aryjskich.

Pawluczuk Ł., Jassem K. (2015), Automatic Summarization of Polish News Articles by Sentence Selection, Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 5. Proceedings of FedCSIS 2015, str. 337-341

W pracy omówiono autorski system sumaryzacji tekstów, którego działanie polega na wyselekcjonowaniu zdań zawierających informacje kluczowe dla zrozumienia tekstu.

Jassem K. (2013), PSI-Toolkit – a Customizable Set of Linguistic Tools Proceedings of the 6th Language and Technology Conference, Poznań, Poland, December 2013

W pracy omówiono możliwości dostosowania zestawu \textit{PSI-Toolkt} do indywidualnych potrzeb użytkownika. Adaptowanie poleceń zestawu odbywa się poprzez stosowanie licznych parametrów wywołania poleceń. Ponadto możliwe jest modyfikowanie zestawów reguł przetwarzania, takich jak reguły segmentowania czy reguły analizy składniowej.

Graliński F., Junczys-Dowmunt M., Jassem K. (2013), PSI-Toolkit – A Natural Language Processing Pipeline. Computational Linguistics – Applications, Studies in Computational Intelligence, str. 27-39

Skoncentrowano się na specyficznej strukturze danych — tzw. PSI-kracie, w której przechowywane są wyniki wszystkich procesów przetwarzania tekstu. Dzięki zastosowaniu wspólnej struktury procesy przetwarzania można łączyć w potoki.

Jassem K. (2102), PSI-Toolkit – How to Turn a Linguist into a Computational Linguist. Proceedings of 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD 2012)}, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 7499, str. 215-222

W pracy przedstawiono koncepcję projektowanego systemu zestawu narzędzi przetwarzania języka, dedykowanego dla lingwistów bez przygotowania programistycznego.

Jassem K., Wieczorek M. (2011), Text normalization using deep and surface parsing. Proceedings of the 5th Language and Technology Conference, Poznań, Poland, November 2011

Praca przedstawia zagadnienie normalizacji tekstu w celu syntezy mowy. Prezentowane jest podejście oparte na regułach składniowych — brane pod uwagę są wyniki zarówno płytkiej, jak i głębokiej analizy składniowej.

Graliński F. Jassem K. Kurc R. (2011). Acquiring bilingual lexica from keyword listings}. Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Lecture Notes in Computer Science, Volume 6562/2011, str. 361-370

W pracy prezentowana jest metoda pozyskiwania słowników dwujęzycznych. Dane pozyskiwane są zarówno z istniejących słowników i leksykonów (w różnych formatach), jak i z korpusów tekstów, przetworzonych za pomocą narzędzi dopasowujących, takich jak GIZA.

Walas M, Jassem K. (2010), Named Entity Recognition in a Polish Question Answering System.Intelligent Information Systems, str. 181-192

Na bazie płytkiego parsera SPADE (opracowanego w Instytucie Podstaw Informatyki PAN) skonstruowano moduł do rozpoznawania jednostek nazewniczych. W pracy omawia się wpływ zastosowania tego modułu na jakość systemu odpowiadania na pytania zadawane w języku naturalnym.

Graliński F., Jassem K. Marcińczuk M. Wawrzyniak P. (2009), Named Entity Recognition in Machine Anonymization. Recent Advances in Intelligent Information Systems}, str. 247-260

W pracy zaproponowano dostosowany do języków fleksyjnych formalizm zapisu reguł dla rozpoznawania i tłumaczenia jednostek nazewniczych. Formalizm ten rozszerzono w taki sposób, aby można go było zastosować w anonimizacji tekstów wrażliwych.

Jassem K., Lipski J. (2008), A New tool for the Bilingual Text Aligning at the Sentence Level. Intelligent Information Systems 2008, str. 279–286 Recent Advances in Intelligent Information Systems, 2009

W pracy opisano narzędzie dopasowania tekstów dwujęzycznych, w którym zmodyfikowano i zaimplementowano algorytmy Gale’a — Churcha oraz Moore’a.

Publikacje z obszaru: Tłumaczenie automatyczne

Dwojak T., Jassem K. (2019), Statistical versus Neural Machine Translation – a Case Study for a Medium Size Domain-Specific Bilingual Corpus, przyjęto do publikacji w Poznan Studies in Contemporary Lingustics

W artykule porównuje się jakość oraz wydajność dwóch wiodących obecnie metod tłumaczenia automatycznego: statystycznej oraz neuronowej. Na średniej wielkości korpusie (1.200 tys. zdań) tekstów z określonej, wąskiej dziedziny wiedzy technicznej wytrenowano systemy tłumaczenia obiema metodami i porównano rezultaty tłumaczenia — za pomocą metryki wyliczanej automatycznie oraz ewaluacji ludzkiej.

Tsikarishvili I., Jassem K., Otskheli I., Boryczka U., (2017), On the development of NLP tools for the Georgian language, Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics -– Proceedings of the 8th Language \& Technology Conference, November 17–19, Poznań, Poland, 2017

W pracy omawia się opracowanie pierwszych ogólno-dostępnych narzędzi przetwarzania języka gruzińskiego (tokenizatora oraz segmentera). Narzędzia te wykorzystano dla stworzenia polsko-gruzińskiego translatora, wytrenowanego metodą statystyczną.

Jaworski, Jassem K. (2010), Building High Quality Translation Memories Acquired from Monolingual Corpora. Intelligent Information Systems, 2010, str. 157-168

Praca prezentuje pół-automatyczną metodę tworzenia pamięci tłumaczeń wysokiej jakości dla danej dziedziny tematycznej. Polega ona na automatycznym pogrupowaniu zdań dużego korpusu dziedzinowego w taki sposób, aby w jednej klasie znalazły się zdania podobne pod względem leksykalnym. W kolejnym kroku z każdej klasy wybiera się jednego reprezentanta i przekazuje do tłumaczenia specjaliście.

Jassem K. (2009), A Machine Translation System Developed for the Needs of Public Safety Improvement – Intermediate Report, Proceedings of the Language & Technology Conference, Poznań, 6-8 listopada 2009, str. 170-175

W pracy omówiono stan prac badawczych w projekcie poświęconym opracowaniu systemu tłumaczenia automatycznego przeznaczonego do użytku służb bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiono wyzwania badawcze stojące przed wykonawcami projektu oraz rezultaty pośrednie: program do anonimizacji dokumentów oraz program typu ,,pełzacz” (ang. \textit{crawler}) internetowy indeksujący strony związane z tematyką projektu.

Jassem K. (2009), System tłumaczenia automatycznego opracowany na potrzeby bezpieczeństwa publicznego. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, 2009, str. 419-431

Jest to rozdział pozycji wydawniczej omawiającej wyniki projektów zrealizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Publicznego. W rozdziale omówiono wyniki projektu związanego z opracowaniem systemu tłumaczenia automatycznego.

Graliński F., Jassem K., Marcińczuk M. (2009), An Environment for Named Entity Recognition and Translation. Proceedings of the 13th Annual Conference of the EAMT, 2009, str. 88-95

W pracy omówiono środowisko programistyczne umożliwiające rozpoznawanie jednostek nazewniczych w tekstach i ich tłumaczenie na inny język. Oprócz programów, które rozpoznają i tłumaczą jednostki nazewnicze na podstawie manualnie opracowanych reguł, w środowisku zawarte są narzędzia służące do ewaluacji jakości reguł.

Jassem K. Gintrowicz J. (2008), Using Regular Expressions in Translation Memories, System Science, Vol. 34/4, 2008, str. 37-40

Artykuł przedstawia koncepcję rozszerzenia standardowej funkcji pamięci tłumaczeń — wskazywania tłumaczowi zdania bardzo zbliżonego leksykalnie do tłumaczonego. Rozszerzenie to polega na próbie automatycznego wygenerowania odpowiednika tłumaczonego zdania — z zastosowaniem wyrażeń regularnych.

Publikacje z obszaru: Metody przetwarzania języka naturalnego

Jassem K. (2015), Wybrane Metody Analizy Semantycznej. ,,Sens i brzmienie”. Seria: ,,Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW”, Warszawa, str. 211-236

W pracy omówiono trzy metody reprezentacji znaczenia: rachunek predykatów pierwszego rzędu – wraz z jego rozszerzeniami: wyrażeniami lambda oraz termami złożonymi, struktury cech oraz sieci semantyczne. Przy omawianiu każdej metody praca odnosi się do badań prowadzonych dla języka polskiego.

Skórzewski P., Jassem K. (2014), Probabilistic Tree-generating Binary Grammar. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, vol. 50/3, str. 339-366

Praca wprowadza pojęcie binarnej gramatyki probabilistycznej generującej drzewa, której cechą charakterystyczną jest generowanie „płaskich” drzew składniowych. W pracy porównuje się własności wprowadzonej gramatyki i standardowej bezkontekstowej gramatyki probabilistycznej.

\item
Walas M., Jassem K. (2014), An Algorithm for Inconsistency Management in Spatial Knowledge Integration, Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics. Lecture Notes in Computer Science, str. 141-152

Praca prezentuje algorytm organizowania wiedzy przestrzennej za pomocą grafu relacji rachunku RCC-5. Jednym z głównych wyzwań jest rozróżnienie bytów o tych samych lub zbliżonych nazwach. Proponowaną metodą rozwiązania tego problemu jest weryfikacja niesprzeczności ścieżkowej grafu.

Walas M., Jassem K. (2011), Spatial Reasoning and Disambiguation in the Process of Knowledge Acquisition, Proceedings of the 5th Language and Technology Conference, Poznań, Poland, November 2011, str. 420-424

W artykule porusza się problem pozyskiwania wiedzy o zależnościach przestrzennych ze źródeł nieustrukturyzowanych.

Publikacje z obszaru: Dydaktyka informatyki

Lorens L., Jassem K. (2015), Dostosowanie klawiatury komputera do potrzeb osoby z dysfunkcją manualną. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Ergonomia Niepełnosprawnym, Łódź, 21-22 kwietnia 2015

Praca omawia zagadnienie niestandardowej obsługi komputera przez osobę z niesprawnością manualną. Autorzy wskazują na decydujące znaczenie indywidualizacji stosowanych rozwiązań i opisują własny eksperyment, w którym osoba z dysfunkcją manualną zaprojektowała i zaimplementowała klawiaturę dostosowaną do swoich potrzeb.

Jassem K., Piskadło B. (2015), Teaching gamification. EDULEARN15 Proceedings of the 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 6-8 July, 2015, str. 4783-4790

Artykuł jest raportem z dwóch eksperymentów dydaktycznych przeprowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W ramach pierwszego z nich przeprowadzono lekcję z podstaw statystyki dla dużej grupy (ponad 150 osób) uczniów szkół ponadpodstawowych z użyciem technik gamifikacji. W drugim eksperymencie elementy gamifikacji zaprezentowano podczas warsztatu przeznaczonego dla nauczycieli.

Jassem K. Piskadło B. (2014), On the Development of an Open-source System for Introducing Gamification in Higher Education. EDULEARN14 Proceedings of the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 7-9 July, 2014, str. 1739-1747

Autorzy przedstawiają autorski, publicznie udostępniony, system informatyczny wspomagający pracę dydaktyczną na wyższej uczelni. System umożliwia wykładowcom wprowadzenie elementów gamifikacji do prowadzonych przez siebie kursów przy niewielkim nakładzie pracy.

Jassem K. (2014), Context Visualization of Educational Courses. EDULEARN14 Proceedings of the 6th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain. 7-9 July, 2014, str. 6418-6423

Autor wprowadza pojęcie ,,mapy kontekstowej” (ang. \textit{context map}) w opozycji do pojęcia ,,mapy pojęć” (ang. \textit{concept map}). Jest to metoda wizualizacji treści wykładowych, w której stopniowo odkrywane są powiązania między elementami graficznymi. W przeciwieństwie do ,,mapy myśli” (ang. \textit{mind map}) elementy graficzne odwołują się do bytów rzeczywistych, a nie — abstrakcyjnych pojęć.

Heines J. M., Jassem K. (2013), Teaching Internationalization — Internationally. ITiCSE 2013 Proceedings of the 18th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education

W artykule opisano eksperyment, w którym zadaniem grup studenckich było opracowanie projektów informatycznych dla użytkowników z dwóch krajów: Polski i Stanów Zjednoczonych. W projekcie uczestniczyli studenci informatyki z obu krajów, którzy wspólnie tworzyli te same kody źródłowe programów. Zaimplementowane systemy brały pod uwagę różnice językowe oraz kulturowe obu potencjalnych grup użytkowników.

Publikacje sprzed habilitacji

Graliński, F., Jassem, K., Wagner, A., Wypych, M. (2007), Linguistic Aspects of Text Normalization in a Polish Text-to-Speech System. Systems Science, No. 4 Vol. 32, str. 7–15.

Jassem, K., Gintrowicz, J. (2007), Using Regular Expressions in Translation Memories, Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. XXIII Autumn Meeting of Polish Information Processing Society (Vol. 2).

Jassem, K., Kowalski, T. (2007), An Algorithm for Extracting Translation Rules from Scarce Bilingual Corpora, TASK Quarterly, Vol. 11, str. 21–35.

Graliński, F., Jassem, K., Wagner, A., Wypych, M. (2006), Text Normalization as a Special Case of Machine Translation. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Vol. 1, str. 51–56.

Jassem, K., Wagner, A. (2005), A Conceptual Ontology for Machine Translation from/into Polish, Archives of Control Sciences, vol.. 15 str. 567–574.

Jassem, K., Wagner, A. (2005) Semantic disambiguation in an MT system based on a bilingual dictionary, Proceedings of the 2nd Language & Technology Conference str. 305–311.

Jassem, K., Łasocha, K. (2005) English–Polish conjunctions in the Poleng system, Speech and Language Technology, Vol. 8, str. 78–86.

Jassem, K. (2004) Applying Oxford-PWN English-Polish dictionary to Machine Translation, Proceedings of 9th European Association for Machine Translation. Broadening horizons of machine translation and its applications str. 98–105.

Jassem, K., Kowalski, T. (2004) Narzędzia do opisu i interpretacji skończonych sieci przejść w systemie POLENG. Speech and Language Technology, Vol. 7, str. 96–104.

Jassem, K., Graliński, F., Wypych, M. (2003) Statistical and Heuristic Approach to Meaning Disambiguation in POLENG MT System, Analiza, Synteza i Rozpoznawanie Mowy w Lingwistyce, Technice i Medycynie, str.90–100.

Kowalski, T., Jassem, K., Graliński, F. (2003), Applying Transition Networks In Translating Polish E-Mails. Intelligent Information Processing and Web Mining. Advances in Soft Computing, str. 521–527.

Jassem, K. (2002) Semantic Classification of Adjectives on the Basis of their Syntactic Features in Polish and English. Machine Translation, Vol. 17, str.19–41.

Jassem, K. (2002) Transfer w systemie POLENG3. Speech and Language Technology, Vol. 6, str. 120-–140.

Jassem, K. (2001). POLENG: System tłumaczenia automatycznego z języka polskiego na język angielski, Wybrane zastosowania współczesnej informatyki, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.

Jassem, K. (2001), Zarys klasyfikacji syntaktyczno — semantycznej polskich części mowy w oparciu o ich własności syntaktyczne w języku polskim i angielskim, Speech and Language Technology, Vol. 5, str. 113–134.

Jassem, K., Graliński, F. (2001), Zapis formalizmu opisu haseł w słowniku POLENG w notacji BNF, Speech and Language Technology, Vol. 5, str. 105–113.

Jassem, K. (2000), Dealing with Free Order and Non-Language Markers in a Top-Down-Left-First Algorithm, Speech and Language Technology, Vol. 4, str. 211–220.

Jassem, K., Graliński, F., Krynicki, G. (2000), POLENG – Adjusting a Rule-Based Polish-English Machine Translation System by Means of Corpus Analysis, Proceedings of the 5th European Association for Machine Translation Workshop ,,Harvesting existing resources”, str. 47–50.

Jassem, K., Lison, M. (2000), Classification, Storage and Processsing of lexical phrases in Polish–English Machine Translation, Proceeedings of ISKA International Workshop, PROSODY 2000, vol. 2, str. 86–90.

Jassem, K., Wypych, M. (2000) Designing a Client — Server Architecture for the MT System POLENG, Speech and Language Technology, Vol. 4, str. 139–145.

Jassem, K. (1999) Examples of Applying the Bilingual Dictionary to the Translation Algorithm in System POLENG, Speech and Language Technology, Vol. 3 str. 137–149.

Jassem, K. (1998), Format wejścia w polsko-angielskim słowniku elektronicznym konstruowanym dla potrzeb tłumaczenia automatycznego, Speech and Language Technology, Vol. 2, str. 125–130.

Jassem, K. (1998) Struktura systemu tłumaczenia z języka polskiego na język angielski, Speech and Language Technology, Vol. 2, str. 107–112.

Jassem, K., Lison, M., Graliński, F., Rutkowski, B. (1998), A Polish-to-English electronic dictionary designed for the purposes of MT, Materials of Machine Translation Workshop, 10th ESSSLI in Saarbrucken, str. 69–84.

Jassem, K. (1997), A Polish-to-English Translation System Based on an Electronic dictionary, Proceedings of a Spoken Language Technology Workshop, Madrid 1997, str. 63–65.

Jassem, K. (1997), POLENG — a Machine Translation System Based on an Electronic Dictionary, Speech and Language Technology, Vol. 1, str. 161–194.

Jassem, K., Lison, M., Maczynski, R. (1997), The implementation of a bilingual electronic dictionary amenable to on-line modification, Speech and Language Technology, Vol. 1, str. 141–160.

Jassem, K. (1996) A phonemic transcription — syllable division rule engine, Proceedings of ONOMASTICA–COPERNICUS Research Colloquium Edinburgh. Centre for Communication Interface Research, University of Edinburgh.

Jassem, K. (1996), Zależności między słownikiem elektronicznym i regułami translacji w tłumaczeniu automatycznym na przykładzie informatycznego systemu tłumaczenia zdań polskich na język angielski, Podstawowe Założenia Fonetyczne i Techniczne Tłumaczenia Różnojęzycznego Dialogu w Czasie Rzeczywistym, str. 43–64.

Jassem, K. (1996), Classification of Polish nouns for a flexional electronic dictionary, International Journal for Language Data Processing, Vol. 1–2, str. 41–60.

Jassem, K., Lison, M., Mączyński, R. (1996), Implementacja elektronicznego słownika dwujęzycznego skonstruowanego dla potrzeb automatycznego tłumaczenia tekstu, Podstawowe Założenia Fonetyczne i Techniczne Tłumaczenia Różnojęzycznego Dialogu w Czasie Rzeczywistym, str. 71–84.

Jassem, K. (1995), Elektroniczny słownik dwujęzyczny w komputerowym tłumaczeniu tekstu, Materiały I Krajowej Konferencji: Głosowa Komunikacja Człowiek–Komputer, str. 161–166.

Vetulani, Z., Jassem, K. (1994), Coding of nouns in the morphologic electronic dictionary of Polish — POLEX, Proceedings of the 29. Linguistic Colloquium, Aarhuus, str. 265–268.

Jassem K., Vetulani Z. (1994), Linguistically based optimisation of a TDDF parsing algorithm of the NL system POLINT, Conference: 28th Linguistic Colloquium on Language, Speech, Behavior, Graz, Austria.